Adatkezelő

Név: PFS-Partners Pénzügyi Szolgáltató Kft. (továbbiakban: „Társaság”)

Székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.

Cégjegyzékszáma: 01-09-734358

Adószáma: 13422008-2-42

Honlap címe: pfspartners.hu

E-mail címe: info@pfspartners.hu

Telefonszáma: +36 1 248 2170

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-105443/2016.

Fogalmak

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján adatok feldolgozását végzi.

Banktitok: minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik;

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait a Társaság kezeli.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére;

Látogató: aki a Társaság honlapjára lép és személyes adatait megadja.

Közreműködő: az a természetes személy, aki szerződéses jogviszonyban áll a Társasággal a Társaság által végzett közvetítői tevékenység teljesítése céljából.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ. Személyes adat különösen: az Érintett neve, azonosító jele, születési adatai, egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, amely adatból levonható az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

Ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatott tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy; továbbá a pénzügyi- vagy befektetési szolgáltatási szerződést megkötő természetes személy.

Adatkezelési elvek, a tájékoztató hatálya és közzététele

Társaságunk elkötelezett az Érintettek személyes adatainak jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése mellett.  Megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok védelmét. Jelen Adatkezelési tájékoztató a Társaság adatkezelésére vonatkozó általános tájékoztatást tartalmazza. Ha kérdése van az Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük forduljon a Társasághoz. A Tájékoztató vonatkozik azokra a személyekre, akik

 • a Társaság weboldalain keresztül megadják személyes adataikat;
 • a Közreműködőnek a személyes adataikat megadják és az adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezeléséhez írásban hozzájárulnak;
 • a Társaság Ügyfeleire
 • a Társaság szerződött partnereire (Közreműködők).

A mindenkor hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető a pfspartners.hu honlapon. A Társaság az Adatkezelési tájékoztatót bármikor, egyoldalúan jogosult módosítani, melynek közzététele a pfspartners.hu honlapon történik, és a közzététellel hatályos.

Irányadó jog

Az Adatkezelési tájékoztatóra az európai unió joga és a magyar jog, különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.);
 • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)
 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
 • Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény

Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

A Társaság, mint pénzügyi szolgáltató az alábbi tevékenységek végzésére rendelkezik engedéllyel:

 1. szerinti függő pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenység;
 2. szerinti tőkepiaci függő ügynöki tevékenység.

Amennyiben az Ügyfél, vagy más személy a Társaság honlapját (https://pfspartners.hu/) látogatja, és más tevékenységet a böngészésen kívül nem végez, a honlapon bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A Társaság – tárhelyszolgáltatója által – a honlapra történő látogatáskor az Ügyfél vagy a honlapra látogató IP címét automatikusan rögzíti a webszerver forgalmi naplóba, melyet a honlapon található tartalom szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a honlaphoz kapcsolódó elemzésekre, annak biztonságos működésének és ellenőrzésének céljából a Társaság jogos érdekére tekintettel kezel. A Társaság a testre szabott kiszolgálás és az online szolgáltatások fejlesztése céljából a honlapra látogatók számítógépén kis adatcsomagot (ún. cookiek, (Sütik)) helyezhet el. A cookiek a honlap használatával kapcsolatos információkat rögzítenek. A cookiek alkalmazása lehetőséget biztosít a honlapra látogatók egyes adatainak lekérdezésére (pl. internethasználati szokások, böngészési előzmények), de a cookiek személy beazonosítására alkalmas információt nem tárolnak. Egyes cookie-k elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, míg vannak olyan cookiek, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése. A honlapra látogató a cookiekat bármikor eltávolíthatja saját számítógépéről, illetve a böngészőjében letilthatja a cookiek alkalmazását, tárolását.

A Társaság tevékenysége során az Érintettek személyes adatait az itt meghatározott célból, jogalapon és időtartamban kezeli:

Adatkezelés céljaKezelt adatok köreAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartama

Közvetlen üzletszerzés 

(weboldalon keresztül történő megkeresés esetén)

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, városGDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulásaAz adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig
Hírlevél küldéskeresztnév, e-mail címGDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulásaAz adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig
Pénzügyi helyzet felméréseÉrintett által megadott, a célhoz kötött és arányos terjedelemben megadott személyes adatokGDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulásaAz adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig
Biztosítási szerződés megkötése és teljesítéseÉrintett által a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez megadott személyes adatok, szükség szerint egészségügyi adatok.

GDPR 6. cikk (1) b)

– a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés

GDPR, 9. cikk

(2) bekezdés a) pont – különleges kategóriájú adatok (egészségügyi adatok) esetén Érintett kifejezett hozzájárulása

A szerződés fennállásának ideje alatt, valamint a szerződés megszűnése esetén addig, ameddig a szerződés alapján igény érvényesíthető (szerződés megszűnését követő 5 év)
Pénzügyi szolgáltatási és befektetési szolgáltatási tárgyú szerződések megkötése és teljesítéseÉrintett által a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez megadott, banktitoknak ill. értékpapírtitoknak minősülőGDPR 6. cikk (1) b) – a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelésA szerződés fennállásának ideje alatt, valamint a szerződés megszűnése esetén addig, ameddig a szerződés alapján igény érvényesíthető (szerződés megszűnését követő 5 év)
Pénzmosási törvény szerinti ügyfél-azonosítástermészetes személy neve, születési neve, állampolgárság, születési hely, születési idő, anyja születési neve, lakcím vagy tartózkodási cím, azonosító okmány típusa, és száma, érvényessége, azono­sító okmány másolata, kiemelt közszereplői minőségre vonatkozó adatok, nyilatkozat, szerződés típusa, tárgya, időtartama, ügyfélkockázati besorolás szintje, teljesítés körülményei, információ az üzleti kapcsolat céljáról és tervezett jellegéről, pénzeszköz és a forrására vonatkozó nyilatkozatban foglalt egyéb adat, vagyon forrására vonat­kozó nyilatkozatban foglalt adatok.GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése [Pmt. 7. §]Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év [Pmt. 56. § (2) bekezdés]
Panaszok kezeléseaz érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos egyéb adatokGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése (Bit. 382. § szerint)Amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre.
Közreműködők adatainak kezelésea szerződött partner képviselőjének neve, beosztása, aláírása, aláírási címpéldánya (aláírás-mintája) és az azon szereplő adatok (különösen név, képviselet jogcíme, lakóhely, aláírás minta, személyi igazolvány száma, útlevél száma, lakcímkártya száma), meghatalmazáson szereplő adatoka GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz a Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke (szerződések teljesítéséhez fűződő jogos érdek)a szerződéskötéstől számítva a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott iratőrzési időtartamig
 természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződő fél esetén a szerződő fél neve, azonosításhoz szükséges adatok (különösen anyja neve, születési hely és idő, személyi igazolvány száma, adószám/adóazonosító jel, nyilvántartási szám, székhely/lakóhely, értesítési cím), bankszámlaszám, aláírás, kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím)a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése)a szerződéskötéstől számítva a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott iratőrzési időtartamig
 a szerződött partner kapcsolattartásra kijelölt munkavállalójának, egyéb közreműködőjének neve és elérhetőségi adatai (különösen telefonszám, e-mail cím, fax szám)a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz a Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke (szerződések teljesítéséhez fűződő jogos érdek)a szerződéskötéstől számítva a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott iratőrzési időtartamig

Az Érintetteket megillető jogok

A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban bármilyen személyes adatainak kezelése, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 4. személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. az adatok forrására vonatkozó információk;
 8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A Társaság a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásaiban.

A törléshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték;
 • azok kezelése jogellenes;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából való kezelése ellen

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti mások jogait, jogos érdekét.

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintettnek jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Abban az esetben, amennyiben a Társaság nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek a kérelmében hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni.

A jogorvoslati jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértette, jogában áll az illetékes hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: naih.hu; Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 363 Budapest, Pf. 9.; Telefonszám: 06-1-391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat a Társaság ellen. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A jogsérelem hatékony orvoslása érdekében a Társaság javasolja, hogy az Ügyfél a panasz megtételét megelőzően a vélt jogsérelmet a Társaság részére az 1. pontban megadott elérhetőségeken jelezni szíveskedjen. Az egyeztetés lefolytatása az Ügyfél panasztételi jogát nem zárja ki, azonban annak sikeres volta esetén a felek közötti jogvita közvetlenül orvosolható.

Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó neveAdatfeldolgozó címeAdatfeldolgozó cégjegyzékszámaAdatfeldolgozás célja
Rátkai Tamás ev.7624 Pécs, Attila u. 23. marketing célú szolgáltatás
DotRoll Kft.1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.01-09-882068tárhelyszolgáltatás
Szirtes Technologies1139 Budapest, Forgách utca 21.01-09-866548szerver és rendszer üzemeltetés
Jade-Szoft Szolgáltató Kft.2094 Nagykovácsi, Petőfi utca 8.13-09-200020ügyfél- és szerződés -nyilvántartó rendszer (Brokka)

A Társaság a közvetítési tevékenysége során alvállalkozót vesz igénybe, amelyek/akik az általános adatvédelmi rendelet szabályai alapján szintén adatfeldolgozónak minősülnek. A Társaság róluk külön dokumentumban ad tájékoztatást, amely elérhető a Társaság székhelyén, valamint a pfspartners.hu weboldalon.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

Hatályba lépés: 2023.01.31.