Adatkezelési tájékoztató

1.    Adatkezelő

Név: PFS-Partners Pénzügyi Szolgáltató Kft. (továbbiakban: „Társaság”) Székhelye: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.

Cégjegyzékszáma: 01-09-734358

Adószáma: 13422008-2-42

Honlap címe: pfspartners.hu

E-mail címe: info@pfspartners.hu

Telefonszáma: +36 1 248 2170

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-105443/2016.

2.   Fogalmak

Adatkezelő: aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza.

Ügyfél: a szerződő, a biztosított, a kedvezményezett, a károsult, a biztosító számára szerződéses ajánlatott tett és a biztosító szolgáltatására jogosult más személy; továbbá a pénzügyi- vagy befektetési szolgáltatási szerződést megkötő természetes személy.

Látogató: aki a Társaság honlapjára lép és személyes adatait megadja.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait a Társaság kezeli.

Közreműködő: az a természetes személy, aki szerződéses jogviszonyban áll a Társasággal a Társaság által végzett közvetítői tevékenység teljesítése céljából.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ. Személyes adat különösen: az Érintett neve, azonosító jele, születési adatai, egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, amely adatból levonható az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

3.   Adatkezelési elvek, a tájékoztató hatálya és közzététele

Társaságunk elkötelezett az Érintettek személyes adatainak jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése mellett.  Megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok védelmét. Jelen Adatkezelési tájékoztató a Társaság adatkezelésére vonatkozó általános tájékoztatást tartalmazza. Ha kérdése van az Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük forduljon a Társasághoz. A Tájékoztató vonatkozik azokra a személyekre, akik

 • a Társaság weboldalain keresztül megadják személyes adataikat;
 • a Közreműködőnek a személyes adataikat megadják és az adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezeléséhez írásban hozzájárulnak;
 • a Társaság Ügyfeleire.

A Társaság az Adatkezelési tájékoztatót bármikor, egyoldalúan jogosult módosítani, melynek közzététele a pfspartners.hu honlapon történik, és a közzététellel hatályos. A mindenkor hatályos tájékoztató elérhető a pfspartners.hu honlapon.

4.   Irányadó jog

Az Adatkezelési tájékoztatóra az európai unió joga és a magyar jog, különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.);
 • a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

5. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

A Társaság az Érintettek személyes adatait az itt meghatározott célból, jogalapon és időtartamban kezeli:

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Adattovábbítás

Közvetlen üzletszerzés 

(weboldalon keresztül történő megkeresés esetén)

név, e-mail cím, telefonszám, az Érintett saját megjegyzése

GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig

Közreműködők

Hírlevél küldés

név, e-mail cím

GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig

Közreműködők

Pénzügyi helyzet felmérése

Érintett által megadott, a célhoz kötött és arányos terjedelemben

GDPR 6. cikk (1) a) – az Érintett hozzájárulása

Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig

Közreműködők

Biztosítási szerződés megkötése és teljesítése

Érintett által a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez megadott. Amennyiben a cél teljesítéséhez szükséges, egészségügyi adatkezelés is

GDPR 6. cikk (1) b)

 – a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A szerződés fennállásának ideje alatt, valamint a szerződés megszűnése esetén addig, ameddig a szerződés alapján igény érvényesíthető

Közreműködők

Pénzügyi szolgáltatási és befektetési szolgáltatási tárgyú szerződések megkötése és teljesítése

Érintett által a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez megadott, banktitoknak ill. értékpapírtitoknak minősülő

GDPR 6. cikk (1) b) – a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A szerződés fennállásának ideje alatt, valamint a szerződés megszűnése esetén addig, ameddig a szerződés alapján igény érvényesíthető

Közreműködők

6.  Az Érintetteket megillető jogok

6.1 A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban bármilyen személyes adatainak kezelése, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 4. személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 6. az adatok forrására vonatkozó információk;
 7. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

6.2 A helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. A Társaság a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásaiban.

6.3 A törléshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha:

 •      a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy kezelték;
 • azok kezelése jogellenes;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából való kezelése ellen

6.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

6.5 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

6.6 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintettnek jogában áll a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Abban az esetben, amennyiben a Társaság nem tudja bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintettnek a kérelmében hivatkozott érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak, a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább és azokat köteles törölni.

6.7 A jogorvoslati jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették,

jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: naih.hu; Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 363 Budapest, Pf. 9.; Telefonszám: 06-1-391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat a Társaság ellen. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Hatályba lépés: 2018. május 25.